Luigi , Paolo , Giunta , Ugo L. , Gianni e Ugo O.

Luigi , Paolo , Giunta , Ugo L. , Gianni  e Ugo O.